Ekobrott

Q. Vad betyder ordet ekobrott?

A. Med ordet ekobrott avses brottslighet som vanligen utförs inom ett företag eller annan näringsverksamhet. Tillgreppsbrott som rån och stöld innefattas som regel inte i termen. Den ekonomiska brottsligheten är ofta transnationell till sin natur och bedrivs ofta, men inte alltid, som cyberbrott.

q. Vilka ekobrott är vanligast i sverige?

A. De två största ekobrottskategorierna i Sverige är skattebrott och bokföringsbrott, som tillsammans står för närmare 90 procent av alla misstänkta ekobrott.

q. Vem brukar anmäla ett ekobrott?

A. Dessa brott upptäcks och anmäls främst av Skatteverket och av konkursförvaltare.

q. Var sker flest ekobrott?

A. Ekonomisk brottslighet är särskilt vanligt i restaurang-, frisör- och byggbranschen. För att förbättra kontrollmöjligheterna när det gäller svartarbete infördes år 2006 lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, enligt vilken Skatteverket har rätt att kontrollera personalliggare hos restauranger och frisörer. Från år 2010 krävs certifierade kassaregister hos alla företag som tar emot kontant betalning, enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

q. när sker ekobrott mot en person?

A. Typiska ekobrott som riktar sig mot företag eller privatperson är förskingring, trolöshet mot huvudman och borgenärsbrott.

Förskingring innebär att gärningspersonen missbrukar en förtroendeställning för egen vinning och därigenom orsakar huvudmannen - exempelvis en arbetsgivare - skada. Vid trolöshet mot huvudman behöver inte gärningspersonen ha någon egen vinning. Borgenärsbrott omfattar oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer och otillbörligt gynnande av borgenär.

Även subventionsmissbruk det vill säga felaktig användning av EU-medel, insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan räknas till ekobrotten enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Även penninghäleri (penningtvätt) och vissa miljöbrott hör hit.

Q. Vem bestämmer vilket ombud jag ska ha i ett brottmål?

A. Du kan själv anlita ett ombud eller be att domstolen förordnar lämpligt ombud för din räkning.